REGULAMIN KLUBUREGULAMIN KLUBU EXTREME

 

SIŁOWNIA

 

 

ZADADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA

  

1.   Członkami Klubu EXTREME siłowania & fitness mogą być osoby pełnoletnie, tj. po ukończeniu 18 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia - nie mniej jednak niż 16 lat mogą zostać członkiem Klubu, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest stan zdrowia pozwalający na uczestnictwo w programach sportowych oferowanych przez Klub.

 

2.  Członek Klubu może w godzinach jego funkcjonowania, w zależności od rodzaju karnetu, korzystać ze strefy siłowej oraz innych oferowanych zajęć.

 

3.   Każdy członek otrzymuje imienny karnet uprawniający do korzystania z oferty Klubu lub uzyskuje wstęp jednorazowy. Wykupienie karnetu lub opłacenie wejścia jednorazowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Klubu EXTREME  siłownia & fitness.

 

4.   Członkowie uzyskują uprawnienia do korzystania ze strefy siłowej Klubu oraz treningów po wniesieniu miesięcznej lub jednorazowej opłaty. Wysokość opłat ustalona jest okresowo i podawana do wiadomości
w formie cennika.

 

5.    Karnet Klubu EXTREME siłownia & fitness uprawnia do wstępu na teren Klubu jedynie osobę, na którą imiennie został wystawiony i uprawnia do korzystania z dostępnej w momencie pobytu oferty Klubu, zależnej również od rodzaju karnetu. Użyczenie lub jakakolwiek inna forma udostępnienia karnetu innej osobie lub członkowi Klubu jest niedopuszczalna i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

 

6.   Członkowie mają obowiązek przestrzegania regulaminu.

 

7.  Opłaty za Karnet (płatne z góry) należne są za okres rozliczeniowy – miesiąc, liczony od daty wykupienia do daty poprzedzającej dzień wykupu w następnym miesiącu, chyba że umowa członkowska stanowi inaczej.

 

8.  Wykluczenie z Klubu EXTREME siłownia & fitness  i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia regulaminu po wcześniejszym ostrzeżeniu ustnym.

 

9.   O wykluczeniu z Klubu EXTREME siłownia & fitness osoba zostaje powiadomiona ustnie bez możliwości zwrotu kosztów karnetu, lub biletu wstępu.

 

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

 

1.   Członkowie Klubu EXTREME siłownia & fitness po przyjściu okazują Karnet w recepcji i otrzymują kluczyk do szafki. Pracownik Klubu EXTREME siłownia & fitness ma prawo do sprawdzenia tożsamości osoby, na którą karnet został wystawiony.

 

2.   Po treningu ćwiczący zwracają klucze do szafek i w zamian otrzymują karnet. W przypadku zgubienia klucza od szafki członek jest zobowiązany uiścić opłatę do kasy Klubu w wysokości 30 zł, natomiast za zgubienie Karnetu i wypisanie nowego opłata wynosi 10 zł.

 

3.   Członkowie posiadający karnety i bilety jednorazowe obowiązujące do godz. 17.00, 19.00 lub 22.00 są zobowiązani do opuszczenia terenu Klubu do tej właśnie godziny. Zatem godz. 17.00, 19.00, 22.00 jest godziną opuszczenia Klubu.

 

4.   Ćwiczący zobowiązani są posiadać własny strój sportowy, obuwie sportowe (zmienne) i przybory toaletowe.

 

5. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

 

6.   W czasie zajęć ćwiczący mają obowiązek pozostawienia każdego stanowiska w należytym porządku.

 

7. Każdy ćwiczący jest zobowiązany do używania ręcznika podczas ćwiczeń, nie zaleca się siadania, kładzenia bezpośrednio na siedziskach maszyn, ławeczkach.

 

8.   Klub nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.

 

9.   Cena karnetu nie uwzględnia żadnego rodzaju ubezpieczenia, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie jest oferowane przez Klub.

 

10. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub możliwości wykonywania ćwiczeń, ćwiczący przed przystąpieniem do nich powinien zasięgnąć porady medycznej.

 

11. Za wszelkie szkody wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.

 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KLUBU

 

1.  Na terenie Klubu EXTREME siłownia & fitness zabrania się wnoszenia szklanych opakowań, palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.), jak również używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 

2.    Zabrania się wstępu na teren Klubu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających.      

 

3.   Członkowie Klubu EXTREME siłownia & fitness zobowiązani są do zachowania spokoju i postawy sportowej na terenie Klubu i w jego najbliższej okolicy, jak również przestrzegania zasad użytkowania wyposażenia Klubu.               

 

4.   Każdy jest zobowiązany do używania klapek kąpielowych w pomieszczeniach natryskowych.

 

5.   W czasie ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego należy prosić o asekurację ze strony współćwiczącego.

 

 

 

FITNESS  

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AEROBIKU


1.    Postanowienia Regulaminu, wyżej opisane, dotyczące strefy siłowej, dotyczą także strefy fitness.

 

2.  W zajęciach zorganizowanych (fitness) mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę.

 

3.    Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.    

 

4.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich grupach, pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami, jak również osobom, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut Klub EXTREME fitness & klub nie gwarantuje miejsca w grupie. Klient ma możliwość odrobienia zajęć w tym samym miesiącu na siłowni.    

 

5.   Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej.

 

6.   Limit otwarcia grup ustala Klub EXTREME siłownia & fitness w zależności od rodzaju zajęć.

 

7.   W przypadku nie otwarcia się grupy Klient ma możliwość przepisania się do innej grupy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Klub EXTREME siłownia & fitness prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury są wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne są do odbioru w recepcji Klubu.

 

2. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego Klub EXTREME siłowania & fitness.

 

 
INFO:
 
SOLARIUM - NOWE LAMPY!

KARNET 100 min - 75 zł
Reklama
 
ADRES:
 
ul. Pułaskiego 13
35-011 Rzeszów
tel.: (17) 780-72-83
GODZINY OTWARCIA:
 
poniedziałek - piątek
7.oo - 22.oo

sobota
9.oo - 15.oo

niedziela
11.oo - 15.oo
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=